Våra allmäna villkor

Förprov

1. Dessa Allmänna Villkor skall tillämpas när parterna Skriftligen eller på annat sätt överenskommit därom. Eventuella ändringar av eller avvikelser från dem måste avtalas Skriftligen.

Definitioner

2. I dessa Allmänna Villkor skall följande termer ha den innebörd som nedan tillskrivs dem:

– ”Avtal”: det Skriftliga avtalet mellan parterna avseende leverans av Produkten och alla bilagor, inklusive överenskomna ändringar och tillägg Skriftligen till nämnda dokument;

– ”Grov vårdslöshet”: en handling eller underlåtenhet som innebär antingen underlåtenhet att ta vederbörlig hänsyn till allvarliga konsekvenser, som en samvetsgrann avtalspart normalt skulle förutse som sannolika, eller ett avsiktligt åsidosättande av konsekvenserna av en sådan handling eller underlåtenhet;

– ”Skriftligen”: kommunikation genom dokument undertecknat av båda parter eller genom brev, fax, elektronisk post och på andra sätt som parterna har kommit överens om;

– ”Produkten”: det eller de objekt som ska levereras enligt Avtalet, inklusive programvara och dokumentation.

Produktinformation

3. All information och alla uppgifter i allmän produktdokumentation och prislistor ska vara bindande endast i den utsträckning som de genom hänvisning Skriftligen uttryckligen ingår i Avtalet.

Ritningar och teknisk information

4. Alla ritningar och tekniska dokument avseende Produkten eller dess tillverkning som part överlämnar till den andra parten, före eller efter Avtalets ingående, skall förbli den överlämnande partens egendom.

Ritningar, tekniska dokument eller annan teknisk information som part mottagit får inte utan den andra partens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket de tillhandahållits. De får inte heller på annat sätt användas eller kopieras, reproduceras, överföras eller delges tredje man utan den överlämnande partens samtycke.

5. Leverantören ska senast vid leveranstillfället kostnadsfritt tillhandahålla information och ritningar som är nödvändiga för att Beställaren ska kunna installera, driftsätta, använda och underhålla Produkten. Sådan information och sådana ritningar skall tillhandahållas i det antal exemplar som avtalats eller i minst ett exemplar av varje. Leverantören är inte skyldig att tillhandahålla tillverkningsritningar för Produkten eller för reservdelar.

Godkännandeprov

6. Godkännandeprov som föreskrivs i Kontraktet skall, om inte annat överenskommits, utföras på tillverkningsorten under normal arbetstid.

Om Kontraktet inte specificerar de tekniska kraven, skall proven utföras i enlighet med allmän praxis inom den berörda industrigrenen i tillverkningslandet.

7. Leverantören skall Skriftligen underrätta Köparen om acceptansprovningarna i så god tid att Köparen kan vara representerad vid provningarna. Om Köparen inte är representerad, skall provningsrapporten sändas till Köparen och godtas som korrekt.

8. Om acceptansproven visar att Produkten inte överensstämmer med Avtalet, skall Leverantören utan dröjsmål avhjälpa alla brister för att säkerställa att Produkten överensstämmer med Avtalet. Nya provningar skall därefter utföras på Beställarens begäran, såvida inte bristen var obetydlig.

9. Leverantören skall bära alla kostnader för acceptansprov som utförs på tillverkningsorten. Köparen skall dock bära alla kostnader för resor och uppehälle för sina representanter i samband med sådana provningar.

Leverans. Överföring av risk

10. Avtalat affärsvillkor skall tolkas i enlighet med de INCOTERMS® som gäller vid Avtalets ingående.
Om inget avtalsvillkor särskilt har överenskommits skall leveransen ske Free Carrier (FCA) på den plats som anges av Leverantören.

Om Leverantören, vid leverans med fritt fraktförare, på Köparens begäran åtar sig att sända Produkten till dess destination, övergår risken senast när Produkten överlämnas till den första transportören.

Delleverans är inte tillåten, såvida inte annat avtalats.

Tid för leverans. Fördröjning

11. Om parterna i stället för att ange leveransdag har angett en tidsperiod inom vilken leverans skall ske, skall denna tidsperiod börja löpa så snart Avtalet har ingåtts och alla avtalade förutsättningar som skall uppfyllas av Köparen har uppfyllts, såsom officiella formaliteter, betalningar som skall erläggas vid Avtalets ingående och säkerheter.

12. Om Leverantören förutser att han inte kommer att kunna leverera Produkten vid leveranstidpunkten, skall han genast Skriftligen meddela Köparen detta och ange skälet samt, om möjligt, den tidpunkt då leverans kan förväntas.

Underlåter Leverantören att lämna sådant meddelande, har Köparen rätt till ersättning för alla extra kostnader som han åsamkas och som han kunde ha undvikit om han hade fått sådant meddelande.

13. Om leveransförsening beror på någon av de omständigheter som anges i punkt 41, på handling eller underlåtenhet av Beställaren, inklusive uppskov enligt punkterna 21 och 44, eller på någon annan omständighet som beror på Beställaren, har Leverantören rätt att förlänga tiden för leverans med den tid som är nödvändig med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Denna bestämmelse gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter den avtalade leveranstiden.

14. Om Produkten inte levereras vid leveranstidpunkten, är Köparen berättigad till vite från den dag då leverans skulle ha skett.

Vitet skall utgå med 0,5 procent av köpeskillingen för varje påbörjad vecka som förseningen varar. Skadeståndet skall inte överstiga 7,5 procent av köpeskillingen.

Om endast del av Produkten är försenad, skall vite beräknas på den del av köpeskillingen som är hänförlig till sådan del av Produkten som till följd av förseningen inte kan användas på det sätt som parterna avsett.

Vitet förfaller till betalning på Skriftlig begäran av Köparen, dock tidigast efter det att leverans har fullgjorts eller Avtalet har hävts enligt punkt 15.

Köparen förlorar sin rätt till vite om han inte Skriftligen har framställt krav på sådant vite inom sex månader från den tidpunkt då leverans skulle ha skett.

15. Om leveransförseningen är sådan att Köparen är berättigad till maximalt vite enligt punkt 14 och om Produkten fortfarande inte har levererats, får Köparen Skriftligen kräva leverans inom en sista skälig tid som inte får vara kortare än en vecka.

Om Leverantören inte levererar inom denna sista tid och detta inte beror på omständigheter som är hänförliga till Köparen, får Köparen genom Skriftligt meddelande till Leverantören häva Avtalet avseende den del av Produkten som på grund av Leverantörens underlåtenhet att leverera inte kan användas på det sätt som parterna avsett.

Om Köparen häver Avtalet har han rätt till ersättning för den skada han lider till följd av Leverantörens dröjsmål, inklusive eventuell följdskada och indirekt skada. Den sammanlagda ersättningen, inklusive vite som skall utgå enligt punkt 14, skall inte överstiga 15 procent av den del av köpeskillingen som är hänförlig till den del av Produkten i fråga om vilken Avtalet hävs.

Köparen har också rätt att häva Avtalet genom Skriftligt meddelande till Leverantören, om det av omständigheterna framgår att leveransförsening kommer att inträffa som enligt punkt 14 skulle berättiga Köparen till maximalt vite. Vid hävning av denna anledning skall Köparen vara berättigad till maximalt vite och ersättning enligt tredje stycket i denna punkt 15.

16. Vite enligt punkt 14 och hävning av Avtalet med begränsat skadestånd enligt punkt 15 är de enda påföljder som Köparen har rätt till vid dröjsmål från Leverantörens sida. Alla andra anspråk mot Leverantören på grund av sådan försening skall vara uteslutna, utom i de fall Leverantören har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

17. Om Köparen förutser att han inte kommer att kunna ta emot leverans av Produkten vid leveranstidpunkten, skall han genast Skriftligen meddela Leverantören detta och ange skälet samt, om möjligt, den tidpunkt då han kommer att kunna ta emot leverans.

Om Köparen underlåter att ta emot leverans vid leveranstidpunkten, skall han ändå betala den del av köpeskillingen som förfaller till betalning vid leveranstidpunkten, som om leverans hade skett vid leveranstidpunkten. Leverantören skall ombesörja lagring av Produkten på Köparens risk och bekostnad. Leverantören skall också, om Köparen så begär, försäkra Produkten på Köparens bekostnad.

18. Om Köparens underlåtenhet att ta emot leverans inte beror på någon sådan omständighet som anges i punkt 41, får Leverantören genom Skriftligt Meddelande kräva att Köparen tar emot leveransen inom en sista skälig tid.

Om Köparen av någon anledning som inte kan hänföras till Leverantören underlåter att ta emot leverans inom sådan tid, får Leverantören genom Skriftligt Meddelande häva Avtalet helt eller delvis. Leverantören har då rätt till ersättning för den förlust han lider på grund av Köparens underlåtenhet, inklusive eventuell följdförlust och indirekt förlust. Ersättningen skall inte överstiga den del av köpeskillingen som är hänförlig till den del av Produkten i fråga om vilken Avtalet hävs.

 

Betalning

19. Betalning skall erläggas inom 30 dagar från fakturadatum.

Om inte annat avtalats, skall köpeskillingen erläggas med en tredjedel vid Avtalets ingående och en tredjedel när Leverantören meddelar Köparen att Produkten, eller väsentlig del därav, är färdig för leverans. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas när hela Produkten levererats.

20. Oavsett vilket betalningsmedel som används, skall betalning inte anses ha E)ffekterats förrän Leverantörens konto oåterkalleligen har krediterats med det förfallna beloppet.

21. Om beställaren inte betalar i rätt tid, har leverantören rätt till ränta från förfallodagen och till ersättning för inkassokostnader. Räntesatsen skall vara den som parterna kommer överens om eller annars 8 procentenheter över räntan på Europeiska centralbankens huvudsakliga refinansieringsfacilitet. Ersättning för återvinningskostnader skall utgå med 1 procent av det belopp för vilket dröjsmålsränta förfaller till betalning.

Vid försenad betalning och om Köparen inte ställer avtalad säkerhet inom föreskriven tid, får Leverantören, efter att Skriftligen ha underrättat Köparen, avbryta fullgörandet av Avtalet till dess han erhåller betalning eller, i förekommande fall, till dess Köparen ställer avtalad säkerhet.

Om Köparen inte betalar förfallet belopp inom tre månader, har Leverantören rätt att häva Avtalet genom Skriftligt meddelande till Köparen och att, utöver ränta och ersättning för återvinningskostnader enligt denna punkt, kräva ersättning för den förlust han lider. Sådan ersättning skall inte överstiga den avtalade köpeskillingen.

Bevarande av titel

22. Produkten förblir Leverantörens egendom till dess full betalning erlagts i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag.

Köparen skall på begäran av Leverantören bistå denne med att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att skydda Produkten under de driftförhållanden som anges i Avtalet och vid korrekt användning av Produkten. Leverantörens äganderätt till Produkten.

Äganderättsförbehållet ska inte påverka riskens övergång enligt punkt 10.

Ansvar för fel och brister

23. I enlighet med bestämmelserna i punkterna 24-39 skall Leverantören avhjälpa varje fel eller bristande överensstämmelse (nedan kallat fel) som beror på felaktig konstruktion, material eller utförande.

24. Leverantören är inte ansvarig för fel som beror på material som tillhandahållits eller på en konstruktion som föreskrivits eller specificerats av Beställaren.

25. Leverantören är endast ansvarig för fel som visar sig

26. Leverantören ansvarar inte för fel som beror på omständigheter som inträffar efter det att risken övergått till köparen, t.ex. fel som beror på bristande underhåll, felaktig installation eller felaktig reparation av köparen eller på ändringar som utförts utan Leverantörens Skriftliga medgivande. Leverantören ansvarar inte för normalt slitage eller för försämring.

27. Leverantörens ansvar är begränsat till fel som visar sig inom ett år från leveransen. Om Produkten används mer än vad som avtalats, skall tiden förkortas i motsvarande mån.

28. När ett fel i en del av Produkten har avhjälpts, ska Leverantören ansvara för fel i den reparerade eller utbytta delen enligt samma villkor som gäller för den ursprungliga Produkten under en period av ett år. För återstående delar av Produkten skall den tid som anges i punkt 27 endast förlängas med en tid som motsvarar den tid under vilken och i den utsträckning som Produkten inte kunnat användas på grund av felet.

29. Köparen ska utan oskäligt dröjsmål Skriftligen underrätta Leverantören om fel som visar sig. Sådant meddelande får under inga omständigheter lämnas senare än två veckor efter utgången av den tid som anges i punkt 27 eller, i förekommande fall, den förlängda tiden enligt punkt 28.

Meddelandet skall innehålla en beskrivning av felet.

Om Köparen inte Skriftligen underrättar Leverantören om ett fel inom den tid som anges i första stycket i denna punkt, förlorar han sin rätt att få felet avhjälpt.

Om felet är sådant att det kan orsaka skada, skall Köparen genast Skriftligen underrätta Leverantören. Köparen skall bära risken för skada på Produkten till följd av att han underlåtit att lämna sådant meddelande. Köparen skall vidta skäliga åtgärder för att minimera skada och skall i detta avseende följa Leverantörens instruktioner.

30. Vid mottagande av meddelande enligt punkt 29 skall Leverantören
på egen bekostnad avhjälpa felet utan oskäligt dröjsmål i enlighet med vad som anges i punkterna 23-39. Tidpunkten för avhjälpandet skall väljas så att Köparens verksamhet inte onödigtvis störs.

Reparation skall utföras på den plats där Produkten befinner sig om inte Leverantören anser det lämpligare att Produkten sänds till honom eller till en av honom angiven destination.

Om felet kan avhjälpas genom utbyte eller reparation av en defekt del och om demontering och återmontering av delen inte kräver särskild kunskap, får Leverantören kräva att den defekta delen sänds till honom eller till en av honom angiven mottagare. I sådant fall skall Leverantören ha fullgjort sina skyldigheter i anledning av felet när han levererar en vederbörligen reparerad del eller en ersättningsdel till Beställaren.

31. Köparen ska på egen bekostnad ge tillgång till Produkten och ombesörja eventuella ingrepp i annan utrustning än Produkten, i den utsträckning detta är nödvändigt för att avhjälpa felet.

32. Om inte annat avtalats, skall nödvändig transport av Produkten eller delar därav till och från Leverantören i samband med avhjälpande av fel som Leverantören ansvarar för, ske på Leverantörens risk och bekostnad. Köparen skall följa Leverantörens anvisningar beträffande sådan transport.

33. Om inte annat avtalats, skall Köparen bära alla merkostnader som Leverantören åsamkas för avhjälpande av fel som orsakats av att Produkten befinner sig på annan plats än den vid Avtalets ingående angivna destinationen för Leverantörens leverans till Köparen eller – om någon destination inte angivits – leveransplatsen.

34. Defekta delar som har bytts ut skall ställas till Leverantörens förfogande och skall vara hans egendom.

35. Har Beställaren lämnat sådant meddelande som anges i punkt 29 och visar det sig inte föreligga något fel för vilket Leverantören är ansvarig, har Leverantören rätt till ersättning för de kostnader som han haft till följd av meddelandet.

36. Om Leverantören inte fullgör sina skyldigheter enligt punkt 30, får Beställaren genom Skriftligt Meddelande fastställa en sista rimlig tid för fullgörandet av Leverantörens skyldigheter, vilken inte får vara kortare än en vecka.

Om Leverantören inte fullgör sina skyldigheter inom denna sista tid, får Beställaren själv utföra eller låta utföra nödvändigt reparationsarbete på Leverantörens risk och bekostnad.

Om Köparen eller tredje man har utfört ett framgångsrikt reparationsarbete, skall Leverantörens ersättning för Köparens skäliga kostnader utgöra full betalning för Leverantörens ansvar för felet i fråga.

37. Om Produkten inte har reparerats framgångsrikt, enligt vad som anges i punkt 36,
a) har Köparen rätt till avdrag på köpeskillingen i förhållande till Produktens minskade värde, dock att sådant avdrag under inga omständigheter får överstiga 15 procent av köpeskillingen, eller
b} om felet är så väsentligt att det i betydande mån fråntar Köparen nyttan av Avtalet vad gäller Produkten eller en väsentlig del av den, får Köparen häva Avtalet genom Skriftligt Meddelande till Leverantören avseende den del av Produkten som på grund av felet inte kan användas på det sätt som parterna avsett. Köparen har då rätt till ersättning för sina förluster, kostnader och skadestånd upp till maximalt 15 procent av den del av köpeskillingen som är hänförlig till den del av Produkten för vilken Avtalet hävs.

38. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 23-37 skall Leverantören inte vara ansvarig för fel i någon del av Produkten under längre tid än ett år från utgången av den ansvarsperiod som anges i punkt 27 eller från utgången av annan ansvarsperiod som parterna kommit överens om.

39. Med undantag för vad som anges i punkterna 23-38 är Leverantören inte ansvarig för fel. Detta gäller varje förlust som felet kan orsaka, inklusive produktionsbortfall, utebliven vinst och annan indirekt förlust. Denna !imitation av Leverantörens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Fördelning av ansvaret för skador som orsakats av produkten

40. Leverantören är inte ansvarig för skada på egendom som orsakas av Produkten efter det att den har levererats och medan den är i Köparens besittning. Leverantören är inte heller ansvarig för skada på produkter som tillverkats av Beställaren eller på produkter i vilka Beställarens produkter utgör en del.

Om Leverantören åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada på egendom som avses i föregående stycke, skall Köparen hålla Leverantören skadeslös.

Om tredje man framställer anspråk mot en av parterna på grund av skada som avses i denna punkt, skall den senare parten genast Skriftligen underrätta den andra parten om detta.

Leverantören och Beställaren är ömsesidigt skyldiga att låta sig kallas till den domstol eller skiljenämnd som prövar skadeståndsanspråk som framställts mot någon av dem på grund av skada som påstås vara orsakad av Produkten. Ansvaret mellan Leverantören och Beställaren skall dock regleras i enlighet med punkt 46.

Den i första stycket i denna punkt angivna begränsningen av Leverantörens ansvar gäller inte om Leverantören har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Force majeure

41. Vardera parten har rätt att skjuta upp fullgörandet av sina skyldigheter enligt Avtalet i den mån sådant fullgörande hindras eller blir orimligt betungande på grund av Force Majeure, varmed avses någon av följande omständigheter arbetskonflikt och varje annan omständighet utanför parternas kontroll såsom brand, krig, omfattande militär mobilisering, uppror, rekvisition, beslag, embargo, restriktioner i maktutövning, valuta- och exportrestriktioner, epidemier, naturkatastrofer, extrema naturförhållanden, terroristhandlingar samt fel eller förseningar i leveranser från underleverantörer som orsakats av någon sådan omständighet som avses i denna punkt.

En omständighet som avses i denna punkt, oavsett om den inträffar före eller efter Avtalets ingående, ska ge rätt till hävning endast om dess inverkan på Avtalets fullgörande inte kunde förutses vid tidpunkten för Avtalets ingående.

42. Part som påstår sig vara drabbad av Force Majeure skall utan dröjsmål Skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten och upphörandet av sådan omständighet. Om part underlåter att lämna sådant meddelande, skall den andra parten vara berättigad till ersättning för de merkostnader som han åsamkas och som han kunnat undvika om han fått sådant meddelande.

Om Force Majeure hindrar Beställaren från att fullgöra sina skyldigheter, skall han ersätta Leverantören för kostnader som denne haft för att säkra och skydda Produkten.

43. Oavsett vad som i övrigt följer av dessa Allmänna Villkor, har part rätt att säga upp Avtalet genom Skriftligt meddelande till den andra parten, om fullgörandet av Avtalet enligt punkt 41 uppskjuts i mer än sex månader.

Förväntad bristande prestanda

44. Oavsett vad som i övrigt föreskrivs i dessa Allmänna Villkor om uppskjutande av fullgörelse, ska vardera parten ha rätt att skjuta upp fullgörelsen av sina skyldigheter enligt Avtalet, om det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart att den andra parten inte kommer att fullgöra sina skyldigheter. Part som avbryter fullgörandet av Avtalet skall genast Skriftligen underrätta den andra parten härom.

Förluster till följd av detta

45. Om inte annat anges i dessa Allmänna Villkor skall ingen av parterna vara ansvarig gentemot den andra parten för produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven användning, förlust av kontrakt eller för någon annan följdförlust eller indirekt förlust av vad slag det vara må.

Tvister och tillämplig lag

46. Alla tvister som uppstår ur eller i samband med Avtalet skall slutligt avgöras enligt Internationella Handelskammarens skiljedomsregler av en eller flera skiljemän som utsetts i enlighet med dessa regler.

47. Avtalet skall regleras av den materiella lagen i Leverantörens land.

Detta är en Orgalime-publikation. Orgalime representerar den mekaniska, elektriska, elektroniska och metallbearbetande industrin i Europa. Alla rättigheter förbehållna ©
Ansvarig utgivare: Adrian Harris, Generaldirektör
ORGALIME – The European Engineering lndustries Association
Diamant Building, Boulevard A Reyers 80, B-1030 Brussels
Tel: +32 2 706 82 35 – Fax: +32 2 706 82 50 – secretariat@orgalime.org – www.orgalime.org