Återbetalningspolicy

Den period för felansvar som anges i punkt 23 ska vara sex (6) månader från leverans av produkten, reservdelar eller reparerade delar.

Med undantag för vad som uttryckligen anges i Orgalime S 2012 och i detta tillägg är alla villkor, garantier och framställningar, underförstådda enligt lag, sedvanerätt eller på annat sätt, i samband med leverans, utebliven leverans eller försenad leverans av produkterna uteslutna i den utsträckning som lagen tillåter, och de garantier som anges i klausulerna 22-36 och artikel 3. 8.3, är exklusiva och ersätter alla andra garantier, villkor, bestämmelser, framställningar, uttalanden, åtaganden och skyldigheter, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda enligt lag, sedvanerätt, sedvana, bruk eller på annat sätt, vilka alla utesluts i största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag.

Med undantag för vad som anges i klausulerna 22-36 ska den nödvändiga reparationen, utbytet eller återprestationen utgöra SESAM Containers totala ansvar gentemot köparen för defekter i konstruktion, material eller utförande.

I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och utan hinder av något annat i detta avtal, förutom de uttryckliga bestämmelserna om skadestånd, ska SESAM Container under inga omständigheter vara ansvarig gentemot köparen, vare sig till följd av avtalsbrott, garanti, garanti, skadestånd, skadestånd, skadeståndsskyldighet (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar, lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, för någon av följande skador eller förluster, i varje fall direkta eller indirekta, såsom, men inte begränsat till: (a) inkomstförlust, (b) vinstförlust, (c) kontraktsförlust, (d) förlust av affärsverksamhet, (e) förlust av användning, (f) förlust av produktion, (g) avbrott i verksamheten, (h) förlust av drifttid, (i) kapitalkostnader, (j) kostnader i samband med avbrott i verksamheten, (k) ekonomisk förlust, eller(l) alla särskilda, tillfälliga eller indirekta förluster eller skador, oavsett hur de uppkommit, även om SESAM Container i förväg har informerats om att de kan uppstå.

I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och utan hinder av något annat i detta avtal, ska SESAM Containers totala ansvar med avseende på alla skadeståndsanspråk eller förluster, orsakade av avtalsbrott, garanti, skadestånd, skadestånd, skadeståndsskyldighet (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar, lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, som kan uppkomma i samband med att SESAM Container utför eller inte utfört sitt arbete i enlighet med detta avtal, inte överstiga det sammanlagda totala inköpspriset.

Köparen bekräftar att innehållet i denna artikel 3.10 särskilt har uppmärksammats av köparen och godkänner att uteslutningarna och begränsningarna av ansvaret är rimliga under omständigheterna.